Como stadje.jpg

Algemene voorwaarden (van toepassing op excursies en activiteiten)

ALGEMENE VOORWAARDEN (VAN TOEPASSING OP EXCURSIES & ACTIVITEITEN)

Duur en programma
Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen van invloed zijn op de duur van excursies en activiteiten. De deelnemer heeft geen recht op restitutie van een deel van de betaling als gevolg van deze wijzigingen. Ook kan de deelnemer geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen.

Programmawijzigingen
Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de excursies en activiteiten die de organisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de excursie of activiteit aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen, etc.
Indien de wijzigingen voor de aanvang van de excursie of activiteit bekend zijn, zal de deelnemer hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens de excursie of activiteit zal een wijziging in overleg met de klant worden gecommuniceerd.
Indien de deelnemer afwijkt van het programma, zoals deze door de organisatie is georganiseerd, dan zijn de bijkomende kosten voor de klant en kan er geen restitutie plaatsvinden van de betaling.

Annulering door de deelnemer
Annulering van de excursie of activiteit door de deelnemer dient per email te geschieden. Als annuleringsmoment geldt de ontvangsttijd van de email.
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
Voor 48 voor aanvang kan de excursie of activiteit kosteloos geannuleerd worden, tenzij er kosten zijn gemaakt door Viasara.

Wijzigingskosten
Indien de deelnemer een wijziging aanbrengt in de datum van aanvang of het aantal deelnemers in de boeking, dan zullen de aanvullende kosten worden berekend en worden gefactureerd aan de hoofdboeker zoals deze bekend is bij de organisator.

Documenten en informatie
De deelnemer dient bij het aanvang in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten.
De organisator is niet aansprakelijk als de deelnemer niet kan deelnemen aan een excursie of activiteit, of een onderdeel hiervan, als gevolg van tekortkomingen in zijn documenten.
De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage en documenten.

Verzekeringen
De deelnemer is verplicht een verzekering af te sluiten. Dit om de organisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende deelnemer te verlenen. Daarnaast is het verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten en de zorgverzekering na te gaan voor medische gevallen tijdens de excursies en activiteiten.

Aansprakelijkheid
De organisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de excursies en activiteiten volgens de beschrijving. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met de lokale (weers)omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de excursies en activiteiten met zich mee kunnen brengen.

De organisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- Tekortkomingen in de uitvoer van de beschrijving op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de deelnemer, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer.
- Handelen van derden, zoals gidsen en/of vervoersmaatschappijen.
- Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisatie.
- Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vervoerschema’s.
- Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
- Ziekte van de deelnemer.

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.
In geval de organisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de betaalsom minus de gemaakte kosten.

Verplichtingen van de deelnemer
De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de organisator op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
- De excursies en activiteiten zijn voor alle personen die passen binnen de benoemde doelgroep, mits deze niet aan een ziekte of psychische stoornis lijden, welke een gevaar kan opleveren voor de eigen gezondheid of gezondheid van andere personen.
- Kinderen moeten onder begeleiding van een volwassene zijn.
- Personen onder invloed van alcohol of drugs, medicijnen of andere verdovende middelen mogen niet deelnemen aan de excursies en activiteiten.

Klachten
Eventuele klachten dienen altijd ter plaatse of telefonisch te worden besproken met Viasara. Indien er geen of naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de deelnemer deze klacht binnen vier weken na afloop van de excursie of activiteit schriftelijk in te dienen bij de organisator.

Wijziging prijzen website
Viasara behoudt het recht om eventuele wijzigingen in de vervoersmaatschappijen, verschuldigde belastingen en heffingen door te berekenen. Nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op de website kenbaar worden gemaakt.