Como stadje.jpg

Reisvoorwaarden (van toepassing op verblijf)

REISVOORWAARDEN (VAN TOEPASSING OP VERBLIJF)

Reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. Een reiziger die namens of ten behoeve van (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

Boeking
Reserveren kan door middel van het digitale reserveringsformulier op de website en door middel van een email aan info@viasara.nl. De boeking van de reis is definitief bij ontvangst van een boekingsbevestiging binnen 2 weken. De reiziger is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de uitvoering van de reis (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking kenbaar te maken.

Betaling
Binnen 2 weken na ontvangst van de boekingsbevestiging met bijgevoegde factuur dient de reiziger de reissom te voldoen op rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Een link in de bevestigingsmail geeft instructie. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisatie.

Reissom
De gepubliceerde reissommen zijn per verblijf en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van de reisorganisator zijn omschreven.
De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij de reisorganisator bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 2 weken te annuleren

Reisgarantie
De reisgarantie garandeert reizigers die hebben vooruitbetaald dat in geval van financieel onvermogen van de reisorganisator de verplichtingen niet na kan komen de reiziger de reissom terug krijgt. Dit is een wettelijke regeling die voor alle reisorganisaties van toepassing is. Viasara is aangesloten bij Stichting Take Over (STO). Bij bevestiging van de boeking gaat de betaling van de reissom naar Stichting Derdengelden Certo Escrow. De reissom wordt hier gewaarborgd totdat de reis is afgelopen en 1 dag na de reis wordt het geld overgemaakt naar de reisorganisatie.
In geval van financieel onvermogen van Viasara kan de reiziger een beroep doen op de STO om de reissom terug te krijgen.

Programmawijzigingen
Onvoorziene lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van het verblijf die de reisorganisator aanbiedt, kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen, etc.
Indien de wijzigingen voor de aanvang van het verblijf bekend zijn, zal de reiziger hiervan op de hoogte worden gesteld. Tijdens het verblijf zal een wijziging in overleg met de klant worden gecommuniceerd.

Annulering door de reiziger
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per email te geschieden. Als annuleringsdatum geldt de ontvangstdatum van de reservering.
Bij annulering is de reiziger de volgende bedragen verschuldigd en de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie:
o Voor 10 weken voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht.
o Tussen 8 en 10 weken voor aanvang: 10 % van de reissom.
o Tussen 4 tot 8 weken voor aanvang: 30 % van de reissom.
o Tussen 2 tot 4 weken voor aanvang: 50 % van de reissom.
o Van 2 weken voor aanvang tot en met de dag van aanvang: 100 % van de reissom.

Wijzigingskosten
Indien de reiziger een wijziging aanbrengt in de datum van aanvang of het aantal deelnemers in de boeking, dan zullen de aanvullende kosten worden berekend en worden gefactureerd aan de hoofdboeker zoals deze bekend is bij de reisorganisator.

Reisdocumenten en informatie
De reiziger dient bij het aanvang in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten.
De reisorganisator is niet aansprakelijk als de reiziger niet kan verblijven als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten. Dit om de reisorganisator in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen. Daarnaast is het verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten en de zorgverzekering na te gaan voor medische gevallen tijdens de vakantie.

Aansprakelijkheid
De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis volgens de reisovereenkomst. Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met de lokale (weers)omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
- Tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.
- Handelen van derden, zoals camping, gidsen en/of vervoersmaatschappijen.
- Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisatie.
- Overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vervoerschema’s.
- Diefstal, verlies, schade aan eigendommen.
- Ziekte van de reiziger.

De reisorganisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringskosten verzekeringen dekking bieden.
In geval de reisorganisatie aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom minus de gemaakte kosten.

Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede reisuitvoering van de reisorganisator op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.

Klachten
Eventuele klachten dienen altijd ter plaatse of telefonisch te worden besproken met Viasara. Indien er geen of naar inzicht van de reiziger geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de reiziger deze klacht binnen vier weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij de reisorganisator.

Wijziging prijzen website
Viasara behoudt het recht om eventuele wijzigingen in de vervoersmaatschappijen, verschuldigde belastingen en heffingen door te berekenen. Nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op de website kenbaar worden gemaakt.